To już czwarty nabór wniosków o to wsparcie, przeprowadzany  w ramach aktualnego PROW.

Jak przypomina ARiMR, o przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki:

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,

- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

- w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,

- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przysługuje przez  5 lat od uznania grupy (limit: 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy) i wynosi:

- w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,

- w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,

- w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,

- w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,

- w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Na tworzenie grup limit środków wynosi 1 597 258 603,11 zł, wykorzystano 16,66% limitu. Wsparcie dotyczy też zobowiązań z poprzednich PROW.