Na cały okres funkcjonowania programu na ten cel Agencja będzie dysponowała kwotą ponad miliarda euro, ze źródeł krajowych i UE. Na ten rok przewidziano uruchomienie z tej kwoty nieco ponad 102 miliony euro. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego podpisane 17 lipca br. i zawierające szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dotyczące uruchomienia tych środków, pozwala Agencji na przyspieszenie prac nad uruchomieniem wypłat dla beneficjentów. Z funduszy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi. Wysokość dotacji jest uzależniona od skali wzrostu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Firma, która stworzy jedno lub dwa stanowiska pracy będzie mogła otrzymać do 100 tysięcy złotych, gdy zatrudni do 4 nowych osób może dostać 200 tysięcy złotych a gdy nowych pracowników będzie więcej niż 5 ma szansę na 300 tysięcy złotych. Agencja będzie zwracała połowę kosztów jakie przedsiębiorca poniesie na stworzenie nowych miejsc pracy. Z tej pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podejmą bądź już prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób i których obrót roczny nie przekracza równowartości 2 milionów euro. W rozporządzeniu szczegółowo jest uregulowana kwestia w jakiej wielkości miejscowościach i na jakich obszarach muszą działać firmy by mogły wystąpić o wsparcie. Określone są też branże, które mogą z niej skorzystać.

Pojawiające się ostatnio w mediach informacje o zbliżającym się terminie uruchomienia tego działania wywołały szeroki rezonans, który zapewne sprawi, że chętnych na otrzymanie wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy nie zabraknie. Zdaniem prezesa ARiMR Dariusza Wojtasik, można się spodziewać w sumie około 30 tysięcy wniosków. Z beneficjentami, których wnioski przejdą pozytywną weryfikacje, Agencja podpisze umowy zawierające warunki wypłacania przyznanego wsparcie. Po zrealizowaniu przez beneficjenta jego biznes planu i stworzeniu nowych miejsc pracy będzie on mógł złożyć wniosek o płatność. Agencja wtedy sprawdzi taki wniosek i wykonanie umowy na co ma trzy miesiące. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie Agencja podejmie decyzje o wypłaceniu środków pomocowych.

Źródło: ARiMR