Przepisy dotyczące przyznawania rent strukturalnych zostały złagodzone. Chodzi o wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych przez osoby przejmujące gospodarstwa rolne – poinformowała Marta Włudarska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia gospodarstwa rolnego posiada osoba, która:
a) ukończyła zasadniczą lub średnią rolniczą szkołę zawodową, lub
b) wyższą uczelnię rolniczą, lub
c) po ukończeniu studiów wyższych innych niż rolnicze ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem.
Natomiast osoby, które posiadają inne wykształcenie, niż wyżej wymienione lub uzyskały tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, muszą dodatkowo posiadać co najmniej 3 lub 5 letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie nie musi być potwierdzany tylko ubezpieczeniem w KRUS-ie.

Uznawany będzie również okres, w którym osoba przejmująca gospodarstwo:
a) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy lub
b) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
c) odbyła staż pracy, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przez przejmującego gospodarstwo rolne został przedstawiony w § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007 r „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania renty strukturalne”. Właśnie teraz ten przepis został zmieniony.

Dotychczas osoby, które przejmowały gospodarstwa w zamian za to, że przekazujący otrzymywali renty strukturalne, musiały mieć wykształcenie rolnicze lub posiadać odpowiedni staż pracy w rolnictwie powiązany z ubezpieczeniem w KRUS-ie.

Resort rolnictwa nie zdecydował się na pełne odejście od wymogu posiadania kwalifikacji rolniczych przez następców prawnych (m.in. dzieci osób przechodzących na rentę i przejmujących gospodarstwa).

Kto może przejść na rentę strukturalną? Rolnik, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Osoba taka musiała prowadzić nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat.
Rolnik przechodzący na rentę strukturalną musi przekazać gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach.

Do obowiązków rolnika należy także wpis do ewidencji producentów, którą prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnik nie może zapomnieć, że w dniu złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej musi podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS-ie) Nie może także zalegać ze składkami w KRUS-ie.

Komu może przekazać gospodarstwo rolne rolnik, który przechodzi na rentę strukturalną? Może to być następca. Przekazanie gospodarstwa następuje w drodze przeniesienia notarialnego własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz następcy - jednej osoby. Osoba ta nie mogła wcześniej prowadzić działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju (liczy się średnia mniejsza – oznacza to, że gdy powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie jest większa niż średnia w kraju to wystarczy mieć grunty o wielkości średniej krajowej). Taki warunek nie obowiązuje, jeśli rolnik przekazuje gospodarstwo zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 1 ha użytków rolnych (w woj. małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim ) lub 3 ha (pozostałe województwa).

Starający się o rentę rolnik, może przekazać gospodarstwo na powiększenie jednego lub kilku innych gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię również nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.

Rolnik występujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba fizyczna, która przejmuje gospodarstwo, i jest następcą musi mieć mniej niż 40 lat. Natomiast gdy grunty są przekazywane na powiększenie jednego lub kilku innych gospodarstw, przejmujący musi mieć mniej niż 50 lat.

Nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz musi zobowiązać się, że będzie osobiście prowadzić działalność rolniczą na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat. Musi też złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.
Do uzyskania renty uprawnione są osoby, które przekażą swoje gospodarstwa w sposób trwały, tj. przez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności.

Przechodzenie na renty strukturalne ma skuteczniej przyczynić się do budowy silniejszych ekonomicznie gospodarstw rolnych w Polsce. Średnia powierzchnia gospodarstw przekazywanych za rentę strukturalną wyniosła dotychczas ponad 10 ha. Największe gospodarstwa przekazywano na Warmii i Mazurach – średnio ok. 16 ha, najmniejsze w województwie małopolskim – ok. 4,5 ha.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Dodatek ten będzie można uzyskać nie tylko w sytuacji, gdy małżonek uprawnionego ukończył 55 lat w dniu przekazania gospodarstwa, lecz również, gdy wiek ten osiągnie po wyzbyciu się gruntów rolnych.

Wysokość renty strukturalnej może być zwiększona o kolejne 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli rolnik ubiegający się o rentę przekaże gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała rentę w formie miesięcznego świadczenia aż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia, tj. do nabycia przez niego wieku emerytalnego.

Od złożenia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty struktrualnej.

Rolnik, który otrzyma postanowienie o spełnieniu warunków będzie musiał w ciągu pół roku udokumentować zbycie gospodarstwa. Musi także zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Od tego dnia ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną.
Termin składania w biurach powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie renty strukturalnej mija następnego dnia po dniu, gdy Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości, że liczba złożonych wniosków wyniosła 7200.

Budżet na renty strukturalne w PROW 2007 – 2013 wynosi ponad 2,18 mld euro (ponad 8 mld złotych), z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego.

Źródło: farmer.pl