Od 1 sierpnia br. zacznie obowiązywać program pomocy dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych mający załagodzić skutki huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, które spowodowały straty w drzewach lub krzewach owocowych. Program, po zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, umożliwi udzielanie pomocy publicznej poza formułą de minimis. Oznacza to, że nie zostanie ograniczony dostęp do pomocy gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej, które w poprzednich latach korzystały z takiej pomocy.

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:
• kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennym powodującymi straty w drzewach lub krzewach owocowych; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych;
• odraczania terminu płatności składek do KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek;
• odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania w części lub całości należności Agencji Nieruchomości Rolnych przez jej prezesa;
• stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych;
• udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5 tys. zł (przy przyznawaniu tego zasiłku nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe; zasiłki będą udzielane przez ośrodki pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej; pomoc przysługiwała będzie rodzinom rolniczym, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników; będzie mogła ją także otrzymać osoba samotnie gospodarująca, spełniająca warunki udzielania pomocy określone dla rodziny rolniczej).

O pomoc w ramach programu będą mogli ubiegać się rolnicy, producenci rolni lub rodziny rolnicze, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Pomoc będzie można także otrzymać za szkody - przewyższające 10 50 zł - spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Zaoferowane producentom rolnym odszkodowanie trzeba będzie zmniejszyć o połowę, jeśli nie ubezpieczyli oni co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich - od co najmniej jednego ze zjawisk atmosferycznych, np: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia ziemi lub lawiny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.