10 stycznia Polska złożyła do Komisji Europejskiej projekt umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. 5 marca rozpoczęły się negocjacje między KE a Polską w tej sprawie.

Umowa partnerstwa to nowość w funduszach unijnych wprowadzona w tej perspektywie finansowej po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić warunki wydatkowania. Polska jako pierwsza przekazała projekt umowy partnerstwa do KE. Umowę musi przyjąć KE.

Rzeczniczka Komisji ds. polityki regionalnej Shirin Wheeler powiedziała wczoraj, że KE ma nadzieję, że będzie w stanie przyjąć polską umowę do maja i że generalnie dyskusje między polskimi władzami a KE "idą dobrze". Komisja liczy, że Polska znajdzie się wśród pierwszych krajów z przyjętymi umowami partnerstwa. Zaznaczyła jednak, że ten termin zależy od uwzględnienia przez polskie władze uwag KE.

Wśród obszarów, w których KE chciałaby "posunąć sprawy nieco do przodu", wymieniła transport. - Większość inwestycji w transporcie powinno być przeznaczonych na zrównoważony transport. To nie oznacza tylko kolei, choć jest to jeden z elementów. To oznacza zrównoważony transport miejski, jak tramwaje czy kolejki podmiejskie - wymieniła.

Zwróciła też uwagę na lotniska. - Musimy widzieć, że lotniska, które będą finansowane w ramach unijnych inwestycji, są częścią kluczowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) - powiedziała. Zaznaczyła, że inwestycje w strategiczną infrastrukturę transportową, która jest połączona z innymi europejskimi trasami, to "bardzo ważna część nowej polityki".

Inna kwestią, gdzie KE widzi możliwość poprawy, są warunki przypisane do akceptacji wydatkowania środków UE. - Po raz pierwszy w tej polityce przypisujemy warunki do inwestycji w określonych obszarach. To oznacza, że jeśli Polska chce inwestować w zdrowie czy transport musi mieć do tego strategię - zaznaczyła.

Wskazała też na strategie dla regionów skupiające się na ich mocnych stronach i przewagach konkurencyjnych. - By upewnić się, że inwestycje unijne mają maksymalny efekt i skupiają się na mocnych stronach, każdy polski region musi być objęty taką strategią - podkreśliła. Wymieniła też wydatki na badania i rozwój skoncentrowane na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Jak poinformowała Wheeler, Polska ma trzy miesiące od złożenia projektu umowy partnerstwa na przygotowanie krajowych tematycznych programów operacyjnych dotyczących wydatkowania funduszy UE. - Na ten moment mamy sześć, więc nie jest źle - oceniła. Wśród tych programów wymieniła program infrastruktura i środowiska, inteligentny wzrost (obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i badania), cyfrową Polskę, program wiedza, edukacja, rozwój dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego i program wschodniej Polski oraz wsparcia technicznego. Potrzeba jeszcze 16 programów regionalnych.

Planowane przez Polskę inwestycje obejmują, oprócz polityki spójności, także rybołówstwo i rolnictwo, i "stanowią podstawę strategii rozwoju Polski w średnim i długim okresie" - przekonywała KE w dniu rozpoczęcia negocjacji z Polską. Według Komisji mają one umożliwić pozyskanie w kraju dodatkowych funduszy publicznych i prywatnych na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także zwiększyć konkurencyjność polskich regionów.

KE chce przyjąć wszystkie umowy partnerskie z krajami UE i programy operacyjne na lata 2014-2020 przed końcem swojej obecnej kadencji (do końca października). - Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja oraz ukierunkowanie na rezultaty oraz stanowić mocną strategiczną podstawę inwestycji. Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 2014-2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE - przekonywała KE.

Według komisarza UE ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna, dla Polski reforma polityki spójności może oznaczać uzyskanie przewagi konkurencyjnej w nowych obszarach, takich jak lepsze powiązanie badań naukowych z możliwościami praktycznego ich zastosowania w biznesie, wspieranie innowacji w celu tworzenia trwałych miejsc pracy oraz inwestycje w efektywność energetyczną i zrównoważony transport.