PRZEGLĄD PRASY: Losowanie, które ustaliło kolejność rozpatrywania ok. 13,3 tys. wniosków przeprowadziła Komisja, w której skład weszli przedstawiciele organizacji i związków rolniczych.

Prezes ARiMR Paweł Janusz Osuch, przypomniał, że losowanie wniosków ma jedynie na celu ustalenie kolejności, w jakiej będą rozpatrywane. Potem Agencja będzie je rozpatrywała na zasadach przyjętych w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Wylosowanie numeru 1-ego nie gwarantuje otrzymania pieniędzy, jeśli wnioskodawca nie spełni zawartych w programie kryteriów i wymogów warunkujących przyznanie refundacji”.

Listy ustalające kolejność weryfikacji wniosków (z podziałem na województwa), zostały zamieszczone na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Zostaną one również wywieszone w siedzibach Oddziałów Regionalnych ARiMR.

ARiMR już rozpoczęła rozpatrywanie wniosków, zgodnie z dziś ustaloną kolejnością. Ci rolnicy, którzy złożyli wnioski niekompletne będą wzywani do ich uzupełnienia.

Źródło: ARiMR