- Oddawałem folię znajomemu z sąsiedniej gminy, bo w mojej gminie nie zorganizowano zbiórki – mówi czytelnik. – Ale w tym roku znajomy nie chce odbierać, bo mówi, że teraz już i jego gmina nie zbiera. To co mam robić z tymi odpadami?

Zapytaliśmy w NFOŚiGW.

Jak wyjaśniono, „co do zasady program <Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej> miał na celu jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinna leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, w szczególności folie rolnicze, w ramach wynikającej z prawa Unii Europejskiej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jednak po zakończeniu realizacji przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie w ramach tego programu, NFOŚiGW dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe kolejnych przedsięwzięć i rozważy celowość kontynuacji programu” – podano.

Dotacja była niebagatelna – mogła wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że nie mogła przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

A i tak trudno mówić o sukcesie: do 18.03.2021 r. zrealizowano wypłaty dla 520 gmin na łączną kwotę blisko 15,1 mln zł. W Polsce mamy 2477 gmin – 1523 gmin wiejskich, 652 gminy miejsko-wiejskie.

Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane mogły być do 30.06.2020 r.

„W związku z tym, że w programie <Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej> prowadzony był nabór ciągły, NFOŚiGW nie publikuje list projektów kwalifikujących się do dofinansowania. Dodatkowo informuję, że wypłaty w programie nadal trwają.

W związku z identyfikowanym przez gminy ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięć, wydłużono realizację programu do końca I kwartału 2021 r. - co umożliwi gminom zakończenie realizacji przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2020 - przez wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków oraz dokonywania płatności na rzecz gmin do 31 marca 2021 r.” – podaje NFOŚiGW.

Poniżej przesłane przez fundusz szczegółowe podsumowanie jedynego naboru z 2019 r. (program pilotażowy zmieniono na ogólnopolski 30 sierpnia 2019 r.):

W ramach ogólnopolskiego naboru do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który trwał od dnia 09.09.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. złożono 1121 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 46 284 238,76 zł, w tym:

- 33 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania 1 124 823,00 zł, wpłynęły po terminie i zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu,

- 5 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 219 704,00 zł zostało ocenionych negatywnie z powodu nieuzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej,

- 26 wnioskodawców (gmin), zrezygnowało z dofinansowania, na łączną kwotę 849 979,00 zł, przed podjęciem decyzji przez Zarząd NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania,

- 1057 wniosków, na łączną kwotę 44 084 079,76 zł, zostało rozpatrzonych pozytywnie. 

Spośród 1057 wnioskodawców, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania, 43 wnioskodawców (gmin) zrezygnowało z podpisania umowy o dofinansowanie, wskazując najczęściej jako przyczynę rezygnacji z dofinansowania – brak wyłonienia przez gminę wykonawcy, znaczny wzrost cen odbioru odpadów oraz pandemię COVID 19.

Z pozostałymi 1014 wnioskodawcami NFOŚiGW zawarł umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 42 473 325,26 zł.

124 beneficjentów wypowiedziało zawarte umowy z powodu niewyłonienia wykonawcy oraz wzrostu cen odbioru odpadów.

Czytaj też:

Zbiórka odpadów porolniczych – dużo krzyku, mały efekt?