W dniu 10 grudnia 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009, w którym wydłużone zostały terminy dotyczące realizacji inwestycji oraz wypłaty pomocy.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
- działania związane z realizacją inwestycji należy zakończyć do dnia 30 września 2011 r.,
- ostatnia możliwa wypłata pomocy przez ARR będzie dokonana najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.

W związku z powyższym zmianie uleganie całość dotychczasowej dokumentacji i warunków uczestnictwa dotyczące przyznania i wypłaty pomocy.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (Dz. U. L 323 z 10.12.2009 r., s. 64)

Źródło: ARR/farmer.pl