Pomoc na utylizację od lat przebiega na tych samych zasadach. ARiMR zawiera umowy z zakładami utylizacyjnymi i za ich pośrednictwem dopłaca rolnikom do utylizacji.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.).

Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

W 2018 r. agencja objęła dofinansowaniem 1 812 985 szt. padłych zwierząt, to 13,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłacono 138,9 mln zł do utylizacji:

- bydło w wieku 12 i więcej miesięcy – 72 574 szt.

- bydło w wieku poniżej 12 miesięcy – 172 633 szt.

- owce - 16  721 szt.

- kozy – 4987 szt.

- konie – 4227 szt.

- świnie – 1 541 843 szt.