W analizie SWOT która stanowi wstęp strategii PROW wymienione są wszystkie obszary (rynek mleka, trzody chlewnej, owoców i warzyw oraz wołowiny) istotne dla rozwoju i konkurencyjności polskiego rolnictwa. Preferencja dotycząca inwestycji w budynki inwentarskie jest niezgodna analizą SWOT obecnego programu.

Eliminuje sektor owocowo-warzywny z inwestycji w budynki i budowle. Wspomniany sektor dokonał w ostatniej dekadzie wielkiego wysiłku w obszarze wydajności produkcji, implementacji nowych technologii, wdrażania systemów jakości przy znaczącym udziale środków unijnych. Ograniczenia wynikające z zaproponowanej kwoty w niniejszym projekcie mogą zatrzymać ten pozytywny trend.

Maksymalna kwota inwstycji w gospodarswach ogrodniczych nie może przekroczyć 200 tys. zł niezależnie od rodzaju inwestycji w całym okresie programowania 

Proponowany zapis w znaczący sposób może wpłynąć na ograniczenie inwestycji w gospodarstwach sadowniczniczych, zwłaszcza na inwestycje w obiekty przechowalnicze, linie do sortowania które w istotny sposób mogą wpłynąć na jakość oraz wydajność produkcji.

Polska jest liderem w eksporcie jabłek na świecie oraz trzecim producentem. Taka pozycja wymaga dalszych inwestycji oraz wysiłku, również finansowego ponieważ jednym ze słabszych punktów branży sadowniczej jest duży udział eksportu jabłek do Federacji Rosyjskiej dlatego konieczna jest dywersyfikacja rynków zbytu.

Zdobycie nowych rynków np. azjatyckich czy afrykańskich wymaga nadal zaangażowania dużego kapitału ponieważ konkurencja jest duża.
Program Młody Rolnik również może być trudno dostępny dla młodych sadowników. Wynika to z faktu iż jednym z warunków skorzystania z tego program jest wielkość przejmowanego gospodarstwa ( w mazowieckim średnia pow. gospodarstwa 8,5 ha). W branży sadowniczej może taki zapis stanowić istotne ograniczenie ponieważ intensywność produkcji w niektórych gminach sadowniczych sięga 70 proc. użytków rolnych. Uzyskanie wymaganej powierzchni użytków rolnych może być nie możliwe z powodu braku ofert sprzedaży gruntów lub ceny za hektar która nierzadko przekracza 100 tys. zł