W sumie 2471 rolników złożyło wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” ramach PROW na lata 2014-2020.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - spośród rolników, których wnioski zostały zarejestrowane w ARiMR, najwięcej, bo aż 1529 ubiega się o pomoc, w wysokości 504,08 mln zł, na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego.  Kolejnych 645 producentów rolnych stara się o przyznanie 231,75 mln zł  na operacje związane z rozwojem produkcji bydła mięsnego. Najmniej, bo 297 wniosków na kwotę 221,05  mln zł, wpłynęło od rolników, którzy zaplanowali rozwijanie produkcji prosiąt.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków (17.11.2015 r.) o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Tak więc maksymalnie do połowy lutego zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Przypomnijmy, że takich list będzie w sumie 6 (po 3 dla każdego obszaru, oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla reszty województw łącznie).

W terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji, ARiMR:

- wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

- informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

Jest to termin maksymalny, tak więc najpóźniej do połowy października 2016 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia powinien zakończyć się etap obsługi dla wszystkich złożonych wniosków.