Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz wyrobów zawierających azbest – to działania w zakresie ochrony ziemi, skierowane przez NFOŚiGW do mieszkańców wsi.

Do przekazywanych dotychczas informacji na temat wapnowania dodano podczas dzisiejszej konferencji NFOŚiGW to, że w ramach zapowiedzianego na jesień wapnowania spodziewane jest zregenerowanie co najmniej 250 tys. ha.

Program będzie wdrażany w latach 2019-2023, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31 grudnia 2021 r., a wydatkowanie przez beneficjentów środków potrwa do końca 2023 roku.

Budżet określono jako pozostający do ustalenia między NFOŚIGW, a wojewódzkimi funduszami – „po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania na środki (środki NFOŚiGW – 300 mln zł w latach 2019-2023)".

Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym. Wnioski beneficjentów końcowych mają być obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków. WFOŚiGW zaangażują też własne fundusze (5 lub 10 proc. kosztów kwalifikowalnych dla WFOŚiGW)

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Podano też informację o kwalifikowalności kosztów: „Koszty kwalifikowalne są zgodne z <Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych> z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty zakupu:

1.       wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego , określonego w załączniku nr 6  do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (DZ.U. Nr 183, poz. 1229),

2.       środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Zatem dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych – co potwierdzi opinia właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie dla danej działki może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Stawki pomocy:

- 300 zł do tony czystego składnika dla gospodarstw do 25 ha,

- 200 zł dla gospodarstw od 25 do 50 ha,

- 100 zł od 50 do 75 ha.

Jeśli zakupiony zostanie nawóz w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO, wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym – podkreślono. Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie podlegają rozpatrzeniu.

Więcej: Wapnować z dotacją już można?