Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 17 stycznia 2011 r. w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" dotyczących priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust.1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 tj. środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego.

Kolejność przysługiwania pomocy w każdym z wyżej wymienionych województw została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz.U. Nr 207 poz. 1372).

Na listach ustalających kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu określonego w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca 2009r w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz.U. Nr 48 poz. 388 z późn. zm.). W związku z powyższym pozostałym wnioskodawcom, których wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski zajmujące wyższą pozycję na liście nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego dla danego województwa.