W ramach 17. Modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększono budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o kwotę 60,75 mln euro – potwierdza Ministerstwo Rolnictwa.

Jak informuje, dodatkowe środki finansowe realokowane ostatnio pochodzą ze środków niewykorzystanych w ramach działań:

1.            „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (5,48 mln euro);

2.            „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (34,8 mln euro);

3.            „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (22 mln euro);

4.            „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” (1,54 mln euro);

5.            „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” - zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania (0,14 mln euro);

6.            „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (14,8 mln euro);

7.            „Wdrażanie projektów współpracy” (2,3 mln euro);

8.            „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnością i aktywizacja” (2,2 mln euro). 

Wygospodarowane w ten sposób środki zostały realokowane do działań:

1.            „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (60,75 mln euro),

2.            „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (2,8 mln euro);

3.            „Odnowa i rozwój wsi” (21 mln euro).

Ministerstwo informuje, „iż ww. realokacja środków finansowych na działanie <Ułatwianie startu młodym rolnikom> pozwoli na sfinansowanie około 2,5 tysiąca dodatkowych wniosków, które zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w 2014 r., zgodnie z kolejnością wynikającą z krajowej listy kolejności przysługiwania pomocy (listy rankingowej). Decyzje w sprawie przyznania pomocy są wydawane wobec kolejnych wnioskodawców z listy rankingowej, których wnioski dotychczas znajdowały się poza dostępnym limitem środków finansowych dostępnych w tym działaniu. Zgodnie z ww. listą, zwiększonym limitem środków finansowych objętych zostało w sumie około 11 280 wniosków.”

Dodajmy jeszcze, że wnioski w tym naborze złożyło 22 300 zainteresowanych. Na pierwszej liście rankingowej było 7798 beneficjentów.