Marek Sawicki podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do rozdzielenia. Kwota wzrośnie ze 100 milionów euro do 200 milionów euro. Decyzja szefa resortu rolnictwa oznacza, że w tym roku ze wsparcia będzie mogło skorzystać aż przeszło 10 tysięcy "młodych rolników" a nie 5,2 tysiąca jak wcześniej zakładano. Po podwojeniu środków na premie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej wycofał komunikaty o zakończeniu naborów wniosków w kilku województwach w których złożone wnioski "wykorzystywały" w 120% limity wcześniej przyznanych środków. W związku z tym wszystkie Oddziałały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników w wysokości 75 tysięcy złotych i zakończą ich nabory dopiero po wyczerpaniu przez wnioskodawców 120% nowo alokowanej wielkości środków.

Na pomoc dla "młodych rolników" w budżecie PROW 2007 - 2013 zaplanowano 420 mln euro. W ramach wcześniejszych naborów premie przyznano do tej pory około 6 tys. beneficjentów na łączną kwotę 70 mln euro. To oznacza, że do końca rozliczenia Programu czyli 2015 roku do wydania jest jeszcze około 350 mln euro i kwota ta pozwoli objąć pomocą na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa jeszcze ponad 18 tysięcy rolników.

Minister Marek Sawicki podjął decyzje o podwojeniu puli pieniędzy na premie dla "młodych rolników" po analizie efektów pierwszych dwóch dni rozpoczętego 17 sierpnia br przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tegorocznego naboru wniosków o ich przyznanie. Agencja w całym kraju przyjęła w tym czasie ponad 5 tysięcy wniosków o premie, a w kilku województwach wnioski wyczerpywały w ponad 120% przyznane im limity środków na ten cel i prezes Agencji Tomasz Kołodziej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłosił zamknięcie naborów w województwach: opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i kujawsko - pomorskim. Oznaczało to, że w woj. kujawsko-pomorskim nabór powinien się zakończyć w środę 18 sierpnia, ( tam już w pierwszym dniu wnioski wykorzystywały przyznany limit w 120%) natomiast w pozostałych wymienionych województwach ostatnim dniem przyjmowania wniosków miał być czwartek 19 sierpnia. Do 120% progu wykorzystania limitów "doszły" też województwa wielkopolskie i pomorskie. I w nich także, gdyby nie kroki podjęte przez ministra rolnictwa, nabory wniosków musiałyby zostać zakończone.
Minister Marek Sawicki już przed podjęciem ostatecznej decyzji o zwiększeniu kwoty pieniędzy na premie dla "młodych rolników" powiedział, że rozważa takie posuniecie i że ogromnie go cieszy zwiększenie zainteresowania tymi premiami bo w poprzednich naborach przeprowadzonych w latach 2008/2009 - mimo dużej alokacji środków - zainteresowanie tym wsparciem było niestety mniejsze i nie wszystkie dostępne wtedy pieniądze zostały wykorzystane. Zdaniem ministra było to spowodowane tym, że premie były niższe niż teraz oraz szeregiem ograniczeń, które zniechęcały do podejmowania decyzji o ubieganiu się o jej otrzymanie. Marek Sawicki podkreślał przy tym, że starania o zwiększenie wysokości premii - do obecnej ich wysokości - nie były łatwe bo Komisja Europejska zwlekała z tą korzystną decyzją dla polskich "młodych rolników" i to mimo tego, że w "starej" Unii Europejskiej maksymalny pułap tej dotacji wynosi aż 70 tysięcy euro.

Na sukces tegorocznego naboru wniosków o przyznanie premii dla "młodych rolników" obok powodów wymienionych przez ministra Marka Sawickiego złożyło się też kilka innych czynników. Zapewne najważniejszym z nich było to, że resortowi rolnictwa udało się uzyskać zgodę Brukseli na "wygospodarowanie" środków w ramach PROW 2007-13 na rozpoczynający się 1 września nabór wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych". Wielu rolników spełniających kryteria przyznania takich rent postanowiło się o nie ubiegać oraz przekazać swoje gospodarstwa następcom, którzy z kolei występują o premie dla "młodych rolników". Dla przejmujących gospodarstwa oczywiście ważne było z kolei podniesienie wysokości premii do 75 tysięcy złotych jak i złagodzenie kryteriów jej przyznawania dotyczących posiadania odpowiedniej powierzchni użytków rolnych. Na wzrost ilości złożonych wniosków o premie z pewnością miała także wpływ szeroka kampania informacyjno-promocyjna prowadzona przez ARiMR na rzecz zainteresowania rolników otrzymaniem tej dotacji.
Pierwsze dni naboru pokazały też bardzo dobre przygotowanie organizacyjne ARiMR do przyjmowania wniosków od rolników. Kolejki które pojawiły się rano pierwszego dnia zniknęły już po kilku godzinach m.in. dzięki dużej liczbie pracowników skierowanych do przyjmowania wniosków oraz wydłużeniu czasu ich pracy.

Premie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" przewidziana są przede wszystkim dla rolników w wieku do 40 lat, którzy dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek ale o pomoc mogą starać się także rolnicy, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.

Rolnicy, którzy starają się o 75 tysięczną premię, muszą spełniać też inne warunki, wśród których jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu. Jeżeli więc młody człowiek legitymuje się zawodowym, średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym, kryterium to jest spełnione. Uzyskanie premii jest także możliwe przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia rolniczego, pod warunkiem jednak, że dysponują odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. I tak, gdy osoba starająca się o pomoc dla "młodych rolników" ma wykształcenie średnie lub wyższe wystarczy, że będzie legitymowała się trzyletnim stażem pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku wykształcenia podstawowego czy zawodowego wymagany jest pięcioletni staż pracy w rolnictwie. Pomoc może także otrzymać osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia rolniczego ani wymaganego stażu pracy w rolnictwie, pod warunkiem jednak, że zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto ubiegający się o wsparcie na ułatwienie startu zawodowego "młody rolnik" musi przygotować "Plan rozwoju gospodarstwa", w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić. 70% otrzymanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje zapisane w tym biznesplanie (pozostałą część premii "młody rolnik" może spożytkować na inne cele).

Beneficjenci premii muszą pamiętać o realizacji przyjętych zobowiązań związanych z jej otrzymaniem. I tak, przez co najmniej 3 lata od wypłaty pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik oraz musi samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
W tegorocznym naborze wniosków złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez "młodych rolników" gospodarstwach. W przypadku wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych. "Młodzi rolnicy" z pozostałych województw, czyli lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, gdzie średnia wojewódzka powierzchnia gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych, będą mogli uzyskać premię pod warunkiem że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie, w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.

Nowe kryteria dotyczące powierzchni gospodarstw kwalifikujących się do otrzymania premii dla młodych rolników wynikają z tego, że w niektórych województwach rozpoczynający samodzielne gospodarowanie rolnicy mają olbrzymie trudności w utworzeniu gospodarstwa mającego średnią powierzchnię gospodarstw w tych województwach, bo ta średnia jest tam bardzo wysoka a ziemi do nabycia "na rynku" nie ma.

Źródło: ARiMR/farmer.pl