Unijne rozporządzenie 1307 z 2013 roku przewiduje nowy rodzaj obligatoryjnej płatności bezpośredniej, przysługującej młodym rolnikom.
Przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jakie mają obowiązywać od 2015 roku, uwzględnia zatem także ten nowy rodzaj dopłat bezpośrednich: płatność dla młodych rolników.

Polskie przepisy zawierają jedynie szczegółowe uregulowanie dotyczące sposobu naliczania należności: będzie ona ustalana w myśl art. 50 ust. 8: „W drodze odstępstwa od ust. 6 i 7 państwa członkowskie mogą co roku obliczać kwotę płatności dla młodych rolników mnożąc liczbę odpowiadającą 25 proc. średniej krajowej płatności na hektar przez liczbę uprawnień, które rolnik aktywował zgodnie z art. 32 ust. 1, lub przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zadeklarował zgodnie z art. 36 ust. 2." - czyli liczbę ha pomnożymy przez 25 proc. średniej płatności.

Z kolei średnia płatność będzie ustalana jako wynik dzielenia krajowego pułapu na rok 2019 przez liczbę zadeklarowanych hektarów w roku 2015.

W polskim projekcie wprowadzono też dopuszczone przez unijny przepis ograniczenie, że zwiększona płatność będzie przysługiwać maksymalnie do 50 ha (unijne rozporządzenie pozostawiało wybór między 25 a 90 ha).

Jak czytamy w uzasadnieniu, z danych ARiMR wynika, że przyjęcie progu 50 ha spowoduje, że do wsparcia będzie się kwalifikowało ok. 954 tys. ha, co stanowi 88,74 proc. łącznej powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu młodych rolników. „Jedynie ok. 1080 największych gospodarstw otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowi zaledwie ok. 1,65 proc. beneficjentów płatności dla młodych rolników. Tak ukierunkowane wsparcie zapewni rozwój nowej działalności gospodarczej w sektorze rolnym wszystkim młodym rolnikom. Ma to zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego, ponieważ wsparcie dochodu ułatwi młodym rolnikom zakładanie działalności oraz dostosowanie strukturalne gospodarstw rolnych po rozpoczęciu przez nich działalności" - podano w uzasadnieniu projektu.

Unijne rozporządzenie określa, że do celów tej płatności „młody rolnik" to osoba fizyczna:
- która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym, lub która rozpoczęła już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach płatności bezpośrednich
- oraz której wiek w dniu składania tego wniosku nie przekracza 40 lat.

Płatność ma być przyznawana co roku, przez okres maksymalnie 5 lat, ale okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.