- W całym regionie pracują komisje powołane przez wojewodę do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, które w ciągu dwóch miesięcy ustalą skalę i wartość strat. Sporządzone przez komisje protokoły stanowić będą podstawę do wystąpienia przez wojewodę do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o przyznanie linii preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych - powiedział Stube.

Dodatkowo w ramach przyjętego przez radę ministrów programu, każdy z poszkodowanych rolników będzie mógł liczyć na otrzymanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw.

Wysokość udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcia finansowego ustalono na 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez mróz w uprawach, będą mogli złożyć stosowne wnioski wraz z oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, lub protokołem oszacowania szkód w biurach powiatowych ARiMR.

Producenci rolni mogą też wnioskować od prezesa KRUS o odroczenie opłacania bieżących składek na ubezpieczenie społeczne lub o rozłożenie ich na raty oraz pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioski w tych sprawach rolnicy mogą składać w najbliższych terenowych placówkach KURS. Jednocześnie możliwe jest, na indywidualny wniosek rolników, odraczanie przez prezesa ANR i rozkładanie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą natomiast stosować ulgi w podatku rolnym za 2012 rok.