Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, we wniosku przesłanym 23 listopada br., zwrócił się do prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej o wydłużenie do dnia 28 grudnia 2020 r. terminu naboru na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Jak argumentuje rolniczy samorząd, rolnicy zainteresowani uzyskaniem premii mają problemy ze skompletowaniem koniecznych dokumentów ze względu na pandemię koronawirusa. Wydłużył się czas załatwiania spraw we wszelkich urzędach, a kontakt z doradcami, którzy pomagają w wypełnianiu wniosków, jest mocno utrudniony. Wielu z nich przebywa na kwarantannach lub pracuje jedynie zdalnie.

"Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2016.1196 z późn. zm.) w §7 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków do 60 dni od dnia rozpoczęcia naboru, czyli do dnia 28 grudnia 2020 r., dlatego Zarząd KRIR wnosi o wydłużenie terminu naboru celem umożliwienia złożenia wniosków przez wszystkich zainteresowanych beneficjentów." - czytamy we wniosku izb.