Dla przypomnienia, wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe rozwiązanie ma umożliwić beneficjentom ARiMR dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ale co podkreślono w tym samym komunikacie: wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być przesyłane w terminach określonych dla tych płatności. Jak do tej pory – nie ma informacji o planowanym przedłużeniu tych terminów ze względu na sytuację epidemii. Rolnicy powinni więc pamiętać, aby do 15 maja złożyć wnioski w zakresie:
1. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
2. Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),
3. Rolnictwo ekologiczne,
4. Dobrostan zwierząt,

Terminu powinni też dopilnować rolnicy, którzy zamierzają skorzystać z tych działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w przypadku których nabór wniosków rozpoczął się 15 marca.

Tylko do 15 kwietnia ARiMR będzie przyjmowała od rolników oświadczenia ws. dopłat bezpośrednich.

Agencja zapewnia, że pomimo zawieszenia biegu terminów w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań. Dlatego rolnicy nadal mogą spodziewać się różnych pism ze strony ARiMR, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków, i w miarę możliwości powinni wątpliwości Agencji wyjaśniać.

Agencja poinformowała także, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po to, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.
W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, w szczególności w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów, wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego.
Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i urzędów marszałkowskich.

Aktualnie – oprócz wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 - ARiMR przyjmuje podania w ramach takich działań, jak:

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – 19 marca – 17 kwietnia 2020

„Modernizacja gospodarstw rolnych” inwestycje w nawadnianie gospodarstwa – 21 luty – 20 kwietnia 2020

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D – 31 marca do 29 maja 2020

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – 31 marca do 29 maja 2020


Przypominamy też, że 3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.