Wniosek można złożyć osobiście w biurze powiatowym ARiMR,albo wysłać go tam pocztą. Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o płatności w roku poprzednim otrzymali spersonalizowane wnioski  wzbogacone o graficzne załączniki. Jak mówiono na konferencji w ARiMR jest to istotne ułatwienie. Natomiast rolnicy, którzy będą występowali po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o jednolitą płatność obszarową (JPO), krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), a w tym: płatność do grupy upraw podstawowych, płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok, płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok, płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), płatność do upraw roślin energetycznych, oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatność cukrową, pomoc do rzepaku, pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

W tym roku rolnicy będą mogli otrzymać ponad 2,9 mld euro. Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha.

Stawki płatności podane w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2009 roku.

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2009 r. Przy przesyłaniu wniosków pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Źródło: ARiMR