ARiMR wyjaśniła w komunikacie, że podmiot ubiegający się o wsparcie powinnien prowadzić działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury i jako armator statku rybackiego mieć specjalne zezwolenie połowowe wydane na 2022 r. na Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński lub jezioro Dąbie, upoważniające do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tym obszarze lub być uprawnionym do rybactwa w zakresie prowadzenia chowu lub hodowli ryb lub połowów na wodach Odry i jej kanałach.

Podmiot taki musi również legitymować się dwoma numerami identyfikacyjnymi - nadanym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także nadanym przez powiatowego lekarza weterynarii w trybie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Jaka pomoc dla armatorów?

Jak podano, wysokość pomocy w przypadku armatorów wynosi 7 tys. 700 zł za 1 GT (pojemność brutto) statku rybackiego. Natomiast jeśli chodzi o podmioty uprawnione do rybactwa, jest ona równa kwocie utraconych przychodów z tytułu wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2022 r.

Dokumenty od rybaków przyjmują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oddziały regionalne ARiMR.