PRZEGLĄD PRASY: Chociaż większość jego zapisów obowiązuje od zeszłego roku, to do tej pory wsparcie finansowe mogli uzyskać tylko ci rolnicy, którzy planowali zalesić grunty rolne. Wejście w życie § 5 i 7 ust 5 rozszerza zakres stosowania tej pomocy.

Teraz każdy rolnik, po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu, może wystąpić z wnioskiem o wsparcie zalesienia gruntów innych niż rolne. W tym celu musi zostać wpisany do konkretnych ewidencji. Ponadto musi się zobowiązać do zalesienia gruntów (spełniających warunki określone w załączniku 1 do rozporządzenia) oraz ich pielęgnacji przez pięć lat.

Pomoc dzieli się na wsparcie na zalesienie oraz premię pielęgnacyjną. Ta pierwsza stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów. Ta druga - płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych.

Aby wystąpić o wsparcie, rolnik musi być właścicielem bądź współwłaścicielem gruntu, którego powierzchnia musi wynosić co najmniej 0,5 ha. Poza tym szerokość działki nie może być mniejsza niż 20 m, chyba że grunt ten graniczy z terenem leśnym.

Ponadto co do zasady tereny te powinny być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W razie braku takiego planu nadal można ubiegać się o dofinansowanie. Trzeba jednak wykazać, że zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zalesienie i dalsza pielęgnacja muszą być zgodne z planem zalesienia. Ten na wniosek rolnika jest sporządzany przez nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w biurach powiatowych). Będą one przyjmowane od 1 czerwca do 31 lipca.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie, kopię mapy ewidencji gruntów i budynków.

Źródło: Rzeczpospolita