Sytuacja w rolnictwie nie jest za wesoła, nie warto więc chyba tracić szans, które mogą poprawić byt gospodarstw. Sprawdzamy na jakie wsparcie, z budżetu PROW 2014-2020, mogą aktualnie liczyć rolnicy szukający pomocy finansowej:

I tak:

- 26 listopada 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie w tym roku wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Na razie w tegorocznym naborze, który rozpoczął się 28 września, do Agencji wpłynęło blisko 150 wniosków. Rolnicy, którzy chcą chronić gospodarstwa przed ASF, ubiegają się o blisko 7 mln zł, zaś spółki wodne i ich związki o ponad 1,3 mln zł wsparcia.

- tylko do 29 listopada 2021 r. trwa przyjmowanie wniosków o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego naboru z PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorstw wytwarzających pasze bez GMO i specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół.

- tylko do 30 listopada 2021 r. ARiMR prowadzi nabór w ramach „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów".

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji rolno-spożywczej. Beneficjentami wsparcia mogą się stać zarówno grupy producentów rolnych, uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów z 2000 roku w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, jak i organizacje producentów uznane na podstawie przepisów z 2004 r. Tą pomocą nie są objęci producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Koniec listopada to także bardzo ważna data dla hodowców świń ze strefy ASF. Do końca tego miesiąca, rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (tereny wymienione w załączniku I do Rozporządzenia KE 2021/605), którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego. Natomiast na obszarze objętym ograniczeniami I, właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju.

Przypominamy też, że jeszcze do końca roku ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i ASF. Wsparcie to też jest finansowane ze środków PROW 2014-2020.

O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Do pierwszej należą poszkodowani w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, osunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Do drugiej zaś ci, którzy ponieśli stary spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Co ważne, o pomoc można wystąpić wówczas, gdy szkody w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat.

22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczęła natomiast przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” także jest finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

1. przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie - gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
- dolesienie luk w drzewostanie - średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat;

2. zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu - średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

3. założenie remizy - wprowadzenie na danym obszarze - ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów - gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;

4. czyszczenie późne - cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;

5. zabiegi ochronne przed zwierzyną:
- ogrodzenie remizy,
- zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami - w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.