Nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. poz. 1858) ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących warunków ubiegania się rolników o pomoc finansową na inwestycje obejmujące odbudowę zniszczone przez powódź, deszcz nawalny, grad oraz suszę gruntów rolnych.

Projektowane zmiany odnoszą się do warunków przyznawania pomocy i dotyczą prowadzenia zarobkowej działalności rolniczej.

Ubiegać się o pomoc będzie mógł rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę polegającą na usunięciu warunku dotyczącego prowadzenia zarobkowej działalności w gospodarstwie.

Zmiana projektu rozporządzenia włącza do kosztów kwalifikowanych koszt transportu materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także kosztów montażu, w przypadku inwestycji dotyczących zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Ważną zmianą ma być możliwość ponoszenia koszty przez rolników już po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak było dotychczas od dnia, w którym zawarta została umowa.

W proponowanych zmianach następuje uszczegółowienie informacji dotyczącej rachunku bankowego do obsługi zaliczki wnioskodawcy. Doprecyzowano w projekcie, że podmiot ubiegający się o przyznanie musi dołączyć informację o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego. A nie, jak było do tej pory bez wskazania, że jest to rachunek wyodrębniony.

Przypominamy, że pomoc ma formę refundacji maksymalnie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 tys. zł.