Kolejny raz ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych". Tym razem chętni mogą się zgłaszać o dotację w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r.

O wsparcie na zalesienie mogą ubiegać się rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

W ramach działania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych", rolnik może ubiegać się o pomoc w formie 3 premii:

• wsparcia na zalesienie,
• premii pielęgnacyjnej,
• premii zalesieniowej.

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, w 2020 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien złożyć w 2021 r. i w kolejnych latach.

Wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.
Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

 Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi m.in. do gruntów:

1. wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane. Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków,

2. przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3. stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,

4. o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym,

5. położonych poza:

• obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów,
• obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Wysokość stawek pomocy na zalesianie w załączniku poniżej.

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie może być złożony osobiście, przez upoważnioną osobę, wysłany pocztą listem poleconym lub złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. W przypadku tego ostatniego rozwiązania wniosek powinien:

1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.