W przypadku osób wspólnie wnioskujących wielkość ekonomiczną gospodarstwa stanowi średnia arytmetyczna z wielkości ekonomicznej gospodarstw będących w posiadaniu tych osób. Zgodnie z rozporządzeniem wspólne wnioskowanie jest jednak dodatkowo premiowane: w przypadku operacji, która jest realizowana przez osoby wspólnie wnioskujące, przyznaje się dodatkowe punkty w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, dotyczy to również złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez osobę fizyczną występującą jako jedna z osób wspólnie wnioskujących. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez osoby wspólnie wnioskujące, w razie śmierci lub rezygnacji jednej z tych osób z ubiegania się o przyznanie pomocy, pozostałe osoby wspólnie wnioskujące mogą, w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, zawrzeć nową umowę oraz zmienić złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Źródło: farmer.pl