Jeśli wierzyć zapowiedzi Tomasza Nowakowskiego, p.o. prezesa ARiMR, zawartej w odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jego pismo w sprawie sytuacji w ARiMR – tak właśnie miało się stać.

Więcej: Czy pretensje Ardanowskiego do ARiMR były niesłuszne?

W naborze tym (obszar d) wpłynęło ponad 21 tys. wniosków. 17 288 z nich, co stanowiło 80,9% ogółem złożonych, wymagało uzupełnia bądź wyjaśnienia, niejednokrotnie kilkukrotnego – podał p.o. prezesa. W pierwotnej opublikowanej liście kolejności wnioskodawców z 18 czerwca 2018 r. 12 093 wnioski zmieściły się w dostępnym limicie środków.

Wtedy „Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, ARiMR podjęła działania z MRiRW w celu zwiększenia dostępnego limitu środków zapewniającego sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków, które spełniły kryteria dostępu. Kolejne zmiany przepisów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 4 lipca 2018 r. i Dz. U. z dnia 10 maja 2019 r.), skutkowały objęciem limitem wszystkich złożonych wniosków” – a ów sukces oznaczał dla agencji „skumulowanie prac i zwiększoną liczbę rozpatrywanych wniosków”.

Ale wszystko już po 20 miesiącach skończyło się dobrze – i właśnie wczoraj agencja zamierzała zakończyć weryfikację wniosków złożonych w ramach tego naboru.

Na „Modernizację” jest 10 895 748 176,63 zł, do końca września złożono 58 264 wnioski, zawarto 24 034 umowy na kwotę 4 731 446 525,88 zł (43,42 proc.), zrealizowano płatności dla 12 555 osób na kwotę 2 138 273 461,10 zł, wykorzystanie limitu to 20 proc.