Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej informuje, że losowanie kolejności, w jakiej przysługiwała będzie pomoc w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w dniach 5 - 18 maja 2009 r. w ramach ww. działania, odbędzie się 9 czerwca br. od godz. 9:00 w Centrali ARiMR w Warszawie przy ul. Żelaznej 59.

Przyznana pomoc będzie miała formę zwrotu połowy kosztów kwalifikowalnych projektu.  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł.

Źródło: ARiMR