Jak poinformowała Agencja, program promocyjny i/lub informacyjny powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations oraz reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji takiego programu.

Propozycję programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz wniosku dotyczącego programów współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Agencji Rynku Rolnego. Dokumenty można również złożyć osobiście w siedzibie Agencji.

Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 30 listopada 2011 roku, o godz. 16.00.

Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę wpływu do Agencji Rynku Rolnego. Propozycje programów otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Do produktów, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny Unii należą:

- świeże i przetworzone owoce i warzywa,
- włókno lniane,
- żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
- oleje z nasion,
- mleko i produkty mleczne,
- świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
- oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
- miód i produkty pszczelarskie,
- wina gatunkowe produkowane w określonym regionie psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
- znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
- chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 509/2006 lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 510/2006 oraz produkty zarejestrowane w ramach tych systemów,
- rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm. i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
- mięso drobiowe.

Natomiast promocją na rynkach trzecich można objąć takie produkty jak:

- świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;
- mięso drobiowe wysokiej jakości
- przetwory mleczne;
- napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie
- świeże i przetworzone owoce i warzywa;
- przetwory ze zbóż i ryżu
- włókno lniane;
- żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;
- produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;
- produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.

Przed złożeniem propozycji programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie udostępnionymi na stronie internetowej Agencji oraz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności, tel. (+48 22) 661 71 11.