Zgodnie z nim ARiMR może przyznać zaliczkę umożliwiającą sfinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięć realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007-2013:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych,

2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

* dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
* dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

6. Wdrażanie projektów współpracy,

7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W poprzednim roku wysokość takiej zaliczki nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.