Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 - 2013 takie jak np. "Program rolnośrodowiskowy", "Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne" oraz wsparcie z tytułu tzw. dopłat ONW,  zobowiązani są do przestrzegania  tzw. "Zasad wzajemnej zgodności" (ang. cross compliance). Ich przestrzeganie poddawane jest kontroli.

W Polsce rozpoczęły się one od 1 stycznia 2009 r.,  przy czym dochodzenie do pełnego zakresu tych kontroli zostało podzielone na 3 etapy.  Na pierwszym z nich kontrolowano tylko zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, świnie, owce i kozy.  Ochronę środowiska  kontrolują pracownicy ARiMR, natomiast kontrolą identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich zajmuje się inspekcja weterynaryjna. Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczną się kontrole przewidziane dla drugiego etapu i zostaną one rozszerzone o badanie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt gospodarskich, zdrowotności roślin oraz ich wpływu na  stan zdrowia publicznego.  W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2013,  zakres kontroli zostanie jeszcze zwiększony  m.in. o badanie "dobrostanu zwierząt". (m)