O tym, że resort rolnictwa po raz kolejny zdecydował się na przedłużenie naboru wniosków o pomoc klęskową informowaliśmy 17 listopada br.:

Według informacji przekazanych przez MRiRW za pośrednictwem mediów społecznościowych, odpowiednia zmiana rozporządzenia w tej sprawie została przez Radę Ministrów już podpisana i dziś wieczorem (tj. 22 listopada br.) opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Wszystko z tego powodu, że rolnicy mają w tym roku wyjątkowo duże problemy ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów przy ubieganiu się o pomoc, bo aplikacja suszowa wielokrotnie się zawieszała. 

Pomoc suszowa: protokół czy kalkulacja?

W odpowiedzi na sygnały zdezorientowanych rolników, którzy mieli wątpliwość czy składając wniosek w biurze powiatowym ARiMR powinni dołączyć protokół i kalkulację strat, a może tylko jeden z tych dokumentów - resort rolnictwa postanowił wydać rozstrzygający komunikat w tej sprawie.

- Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne - informuje MRiRW.

Jak podkreśla też w komunikacie: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Dlaczego? Bo zgodnie z przepisami na wniosek producenta rolnego aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” generuje:

  • kalkulację z oszacowania szkód w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

albo

  • protokół oszacowania szkód w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy.

Pomoc suszowa. Jak ubiegać się o wsparcie?

O pomoc klęskową można ubiegać się składając wniosek we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. :

  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową (jeśli gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności),
  • kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa (umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).

Powyższe oznacza, że nie ma konieczności dostarczenia wszystkich kopii faktur lub innych dokumentów poświadczających sprzedaż z gospodarstwa za wskazany okres, a wystarczające będzie załączenie tylko tych potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego za kwotę co najmniej 5 000 zł brutto.

Oświadczenie wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych

Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Wzór tego dokumentu załączamy poniżej.

Jakiego rzędu pomoc można otrzymać?

Wysokość pomocy wynosi:

1. 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

2) 5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

1) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo

2) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.