ARiMR przypomina, że producenci rolni, którzy skorzystali z pomocy ARiMR na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych są zobowiązani dostarczyć do 15 października 2021 r. do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy, dokumenty potwierdzające dokonane takiej wpłaty i jej wysokość.

Dokumentami potwierdzającymi wpłatę niewpłaconej części udziałów są np.: wydruk z bankowości elektronicznej potwierdzający dokonanie przelewu, dokument KP, zaświadczenie spółdzielni o tym, że producent rolny wpłacił określoną kwotę na poczet zapłaty za udziały.

Wnioski o taką pomoc można było składać w ARiMR do 15 sierpnia 2021 r. A wysokość wsparcia, którą można było otrzymać wynosiła nie więcej niż 40 tys. zł dla jednego producenta rolnego.

Jak wynika z wypowiedzi Beaty Gawlik-Pliszki, zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MRiRW, którą można było usłyszeć podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w połowie września br.: (...) pomoc była ukierunkowana do wszystkich spółdzielców. W ramach tej pomocy wnioski zostały złożone, a agencja już zakończyła proces weryfikacji. Zostały złożone pozytywne 804 wnioski na kwotę niepełnych 20,4 mln zł. Wnioski pozytywne zostały złożone w województwie lubelskim, w województwie łódzkim, w województwie mazowieckim, jak również w województwie podlaskim. Ponieważ na tę formę pomocy przeznaczyliśmy 20 mln zł, a tak, jak powiedziałam, wnioski zostały złożone na kwotę blisko 20,4 mln zł, dlatego prawdopodobnie zostanie zastosowany współczynnik korygujący. To znaczy, że producenci dostaną pomoc w wysokości o 2% mniejszej, co przy kwocie 40 tys. zł wyniesie 800 zł.