Jak poinformował minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację, o pomoc po koronawirusie Polska zabiega w KE od dawna.

Już w piśmie z 19 marca 2020 r. Polska postulowała wprowadzenie rekompensat finansowych dla producentów rolnych doświadczających skutków kryzysu związanego z Covid-19, tj. głębokich spadków cen, utraty płynności finansowej, ograniczenia lub wstrzymania odbioru produktów rolnych z gospodarstw, przy zastosowaniu elastycznego podejścia co do zasad wypłacanej pomocy.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. Polska ponownie zawnioskowała do Komisji Europejskiej o: (1) skorzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w art. 221 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i przyjęcie środków w sprawie rozwiazywania szczególnych problemów, uruchamiając skup interwencyjny na rynku wołowiny, (2) uruchomienie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny oraz (3) podjęcie działań ukierunkowanych na tymczasową ochronę europejskiego rynku wołowiny wobec importowanej wołowiny z krajów Mercosur w świetle nadzwyczajnych okoliczności rynkowych związanych z pandemią Covid-19.

Minister wyraził zarazem przekonanie, że Komisja Europejska w tej kryzysowej, niespotykanej jak dotąd sytuacji, uruchomi instrumenty interwencji rynkowej ukierunkowane na tymczasowe zagospodarowanie nadwyżek m.in. na rynku wołowiny i mleka, potwierdzając tym samym prawidłową realizację przez Komisję Europejską zadań wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Równolegle z tym wnioskiem, minister rolnictwa pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wystąpił do komisarza UE ds. rolnictwa z propozycją zmiany polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu złagodzenia niekorzystnych skutków pandemii Covid-19 dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym wsparcia rynku wołowiny.

W następstwie wystąpień Polski, jak również innych państw członkowskich, Komisja Europejska 4 maja 2020 r. opublikowała najnowszy pakiet środków nadzwyczajnych na rynkach rolnych.

„Ponadto Komisja Europejska zapowiedziała również zmianę rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w kierunku umożliwienia państwom członkowskim, które nadal dysponują środkami w ramach PROW, wykorzystanie tych pieniędzy na wypłaty dla rolników i małych firm rolno-spożywczych w 2020 r. w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy dla najbardziej dotkniętych kryzysem (w maksymalnych wysokościach do 5 tys. euro dla rolnika oraz do 50 tys. dla ww. firm)” – poinformował minister.

Jak dodał minister, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad zmianą PROW, ukierunkowane m. in. na wypłatę pomocy ryczałtowej dla hodowców bydła mięsnego.

 Cała odpowiedź na interpelację - w załączniku.