MRiRW przyznaje: zaplanowano na dopłaty mniej pieniędzy niż potrzeba. W najbliższych kilku dniach dopłaty mają jednak trafić na konta rolników:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późń. zm.) jest organem monitorującym pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym również pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej raz na kwartał, informacje o wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz stanu wykorzystania limitu. Zgodnie z ostatnim Obwieszczeniem z 3 września 2014 r., które jest zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w zakładce pomoc publiczna (MP poz. 754), wykorzystanie trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 102 513 265,89 euro co stanowi 40,68% wykorzystania pomocy de minimis w rolnictwie.

Obecnie, na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów udzielających pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 644), wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 23 października 2014 r. wynosi:    121 050 271,56 euro, tj. 53,63  proc. krajowego limitu.

Określona w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej na rok 2014,  kwota 99 000 tys. zł  na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - została ustalona w oparciu o zapisy projektu  rozporządzenia Komisji z 5 sierpnia 2013 r. dot. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym, które stanowiły że całkowita kwota pomocy  przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 10 000 EUR  w okresie trzech lat.

Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r., od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość maksymalnego pułapu pomocy została ustalona na poziomie wyższym niż w ww. projekcie rozporządzenia tj. w wysokości 15 000 EUR .

Złożenie przez rolników w Agencji Rynku Rolnego 78 tys. wniosków, tj. o 16 tys. więcej niż w roku ubiegłym oraz podniesienie maksymalnej kwoty pomocy do 15 000 EUR spowodowało przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2014 rok na ten cel.

W związku z podjętymi działaniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu pełnego zabezpieczenia dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały dokonane odpowiednie zmiany w budżecie państwa na 2014 rok.

Na skutek powyższego zwiększony został limit środków na w/w cel, który pozwoli Agencji Rynku Rolnego na realizację wszystkich płatności w najbliższych kilku dniach.”