Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło do konsultacji projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020. Szacowana stawka płatności za zazielenienie wynosi ok. 74 EUR/ha. 

Kogo dotyczy ta płatność? Dywersyfikacja upraw obowiązuje w gospodarstwach liczących powyżej 10 ha gruntów ornych, a utrzymanie obszarów proekologicznych - w gospodarstwach powyżej 15 ha.

W ramach zazielenienia są:

a) trzy praktyki podstawowe:

- dywersyfikacja upraw,

 - utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),

-  utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) lub

b) praktyki równoważne realizowane poprzez Pakiet rolnictwo zrównoważone oraz Pakiet  ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodowiskowo – klimatycznego PROW 2014 – 2020.

Dywersyfikacja upraw dotyczy gospodarstw o powierzchni ponad 10 ha gruntów ornych, gospodarstwa posiadające:

a) od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązane będą posiadać dwie różne uprawy  na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;

b) powyżej 30 ha gruntów ornych – zobowiązane będą posiadać przynajmniej trzy różne uprawy na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych.

Obowiązek utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych (TUZ) realizowany będzie na poziomie kraju – zakaz przekształcania i zaorywania TUZ cennych przyrodniczo ma być realizowany wyłącznie na wyznaczonych obszarach położonych w ramach Natura 2000.

Gospodarstwa posiadające ponad 15 ha gruntów ornych będą musiały posiadać co najmniej 5 proc. obszarów proekologicznych (EFA), których celem jest ochrona i poprawa  różnorodności biologicznej. Obowiązek ten będą mogli spełniać wspólnie rolnicy, których gospodarstwa położone są w bliskiej odległości (ministerstwo podaje, że 80 proc. gospodarstwa ma znajdować się w promieniu maksymalnie 15 km). Zaproponowano też zastosowanie współczynników ważenia i konwersji służących do wyliczania powierzchni przeliczeniowych obszarów EFA, poprzez pomnożenie rzeczywistej  powierzchni elementów liniowych i punktowych obszarów EFA przez określony  współczynnik.