Sprawdź, odpowiadając na pytania, czy możesz ubiegać się o dopłatę na zalesianie, w ramach działania  „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013. Nowe zasady przydziału środków finansowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już obowiązują. Od 1 sierpnia br. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków.

Warunki wspólne dla wniosków o zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

 1. jesteś osobą fizyczną lub prawną prowadzącą działalność rolniczą?
 2. jesteś wpisany do ewidencji producentów?
 3. w przypadku składania wniosku o zalesianie przez grupę rolników - czy każdy członek grupy jest wpisanych do ewidencji producentów?
 4. jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
 5. posiadasz gospodarstwo położone na terytorium Wspólnoty?
 6. czy grunty przeznaczone pod zalesianie są twoją własnością lub współwłasnością?
 7. czy grunty te mają powierzchnię większą niż 0,5 ha i szerokość minimum 20m (w przypadku graniczenia gruntów z lasem nie ma wymogu szerokości pasa gruntu)
 8. czy grunty pod zalesianie mają powierzchnię większą niż 2 ha jeśli składasz wniosek w grupie minimum 3 rolników, których grunty sąsiadują ze sobą.

Warunki, które musi spełnić Wnioskodawca starający się o dopłatę do zalesiania gruntów rolnych (Schemat I) 

 1. czy posiadasz grunty orne, sady, do których przyznano jednolitą płatność obszarową?
 2. czy płatność ta obejmowała rok poprzedzający rok złożenia wniosku o zalesianie?
 3. czy grunty, o których zalesianie chcesz wystąpić są przeznaczone pod zalesianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
 4. czy w przypadku braku takiego planu zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z zagospodarowaniem przestrzennym gminy?    

Warunki, które musi spełnić Wnioskodawca starający się o dopłatę do zalesiania gruntów innych niż rolne (Schemat II)

 1. czy grunty przeznaczone pod zalesianie nie są wykorzystywane do produkcji rolniczej i są wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
 2. czy dla tych gruntów zalesianie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania np. ze względu na funkcje wodno- i glebochronne

 Jeżeli na każde z powyższych pytań odpowiedziałeś "tak" oznacza to, że możesz ubiegać się o dopłaty w ramach programu "Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne".