Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009, płatności bezpośrednie są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

W obowiązującym w 2014 r. rozporządzeniu przejściowym (Rozporządzenie UE Nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 17 grudnia 2013 r.) przyjęto zapis, że w drodze odstępstwa od dotychczas obowiązującego przepisu, państwa członkowskie mogą wypłacać od dnia 16 października 2014 r. zaliczki dla rolników w wysokości do 50 proc. płatności bezpośrednich w odniesieniu do wniosków złożonych w roku 2014. W przypadku płatności z tytułu wołowiny i cielęciny, państwa członkowskie mogą podwyższyć ten odsetek do 80 proc.

Oznacza to, że normą staje się w tym roku  to, na co od kilku już lat w UE udzielana jest zgoda, motywowana – jak ostatnio – chęcią pomagania rolnikom w sytuacji trudności spowodowanych kryzysem lub – jak wcześniej - względami pogodowymi.

Polsce nigdy zaliczek dopłat nie wypłacono.