Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 8 lutego br. złożyło podziękowania Krajowej Radzie Izb Rolniczych za uwagi zgłoszone do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. „Kilkuetapowy proces konsultacji oraz uzgodnień przyczynił się do osiągnięcia porozumienia, co do większości dyskutowanych kwestii. Należy też podkreślić fakt, że wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie spotkań oraz przekazane za pośrednictwem webankiety i pism zostały przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględniania ich w kolejnych wersjach projektu Planu.” – zapewnia resort rolnictwa.

Szef resortu zaraz tez jednak przyznaje, że: „nie wszystkie elementy proponowane przez samorząd rolniczy znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, jednak trzeba pokreślić, że wynikało to z konieczności wypracowania konsensusu w propozycjach jakie zostały narzucone przez zreformowaną Wspólną Politykę Rolną.”

Pismo MRiRW podaje też listę najważniejszych zmian w projekcie Planu Strategicznego WPR, wprowadzonych wskutek postulatów zgłoszonych przez regionalne izby rolnicze. Oto one:

1) Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje):
- Zwiększono kwotę wsparcia na zakup nowych maszyn z 200 tys. zł. do 300 tys. zł.
- Rozszerzono zakres wsparcia o przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub zakupie nowego sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych);
- operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie maszyn do zbioru.
- dostosowano intensywność pomocy do 65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia (w przypadku rolników, którzy nie ukończyli 40. roku życia lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną), również w przypadku innych działań inwestycyjnych, np. Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu (do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub ustalonych stawek).

2) Premie dla młodych rolników:
- odstąpiono w Premii dla młodych rolników z warunku dotyczącego ubezpieczenia w systemie KRUS na rzecz badania udziału wszystkich przychodów młodego rolnika (osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach).

3) Rozwój małych gospodarstw:
- umożliwienie w Rozwoju małych gospodarstw wsparcia dla gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej.

4) LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS):
- podejmowanie działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców) oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w tym w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców) do wysokości 150 tys. zł.

5) Uwzględniając zgłaszane wątpliwości odstąpiono od prac nad trzema ekoschematami (Zimowe pożytki dla ptaków, Zielone ścierniska oraz Strefy i pasy uprawne wolne od pestycydów i nawozów pasy wolne od uprawy), a także zrezygnowano z oddzielnego ekoschematu dot. mulczowania (wymóg ten został włączony do ekoschematu Uproszczone systemy uprawy).

6) Ekoschemat Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt:
- obniżono dolną granicę DJP/ha TUZ do 0,3 oraz podniesiono górną do 2 DJP/ha TUZ.

7) W ekoschemacie dot. przeznaczenia powierzchni na obszary nieprodukcyjne zmniejszono udział gruntów nieprodukcyjnych do 7% powierzchni gruntów ornych.

8) Ekoschemat Zróżnicowana struktura upraw:
- obniżono do 20% obowiązkowy udział upraw gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) w strukturze zasiewu.

9) Ekoschemat Wymieszanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji:
- odstąpiono od obowiązku dot. przykrywania pryzmy obornika w miejscu jej składowania.

10) Ekoschemat Rolnictwo ekologiczne:
- odstąpiono od połączenia płatności do TUZ i upraw paszowych na gruntach ornych.

11) Ekoschemat Dobrostan zwierząt m.in.:
- rozszerzono zakres wsparcia o kozy;
- w przypadku opasów:
- odstąpiono zarówno od warunkowania płatności od sposobu uboju, jak i od wprowadzenia dobrowolnej premii ubojowej za ubój z ogłuszeniem,
- wyodrębniono wariant dotyczący zapewnienia opasom zwiększonej powierzchni w pomieszczeniach (bez wybiegów),
-- w ramach wymogów dotyczących dobrostanu koni zmniejszono wartości procentowe, o które należy powiększyć powierzchnię dla koni względem wymogów podstawowych z co najmniej 25% do co najmniej 20%.

12) Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów:
- uwzględniono część uwag KRIR - rozszerzono zakres wsparcia, włączając do niego najmniejsze gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha, dzięki czemu płatność redystrybucyjna trafi do 97% ogółu gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie.

13) Wsparcie związane do krów i do młodego bydła:
- zrezygnowano z warunku posiadania określonej obsady zwierząt;
- rozszerzono zakres wsparcia, poprzez objęcie nim również gospodarstw posiadających powyżej 50 szt. młodego bydła/krów.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został 22 grudnia 2021 r. przekazany formalnie do Komisji Europejskiej w celu rozpoczęcia procesu negocjacyjnego.