Najważniejszą zmianą jaką zaproponowało Ministerstwo jest okres trzech miesięcy na złożenie stosownego wniosku o wstąpienie na miejsce dotychczasowego wnioskodawcy do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej. Przepis ten będzie miał zastosowanie w wyniku podpisania umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania dotyczącej gospodarstwa rolnego, bądź jego części lub stada ras lokalnych beneficjenta. Obecnie przepisy nie nakładają na nowego posiadacza żadnych terminów tym zakresie.

Kolejna istotna zmiana dotyczy sankcji finansowych. Zmniejszenie powierzchni zobowiązania rolnośrodowiskowego o maksymalnie 10 proc. całej powierzchni objętej Programem nie będzie wprowadzać żadnych ograniczeń finansowych dla beneficjenta Programu rolnośrodowiskowego. Obecnie dotyczyło to 3 proc. i 2 ha.

Bardzo ważnym przepisem proponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa jest zmiana katalogu zdarzeń siły wyższej bądź wyjątkowych okoliczności, które mogą przytrafić się dla beneficjenta. Mówi on, że kierownik biura powiatowego ARiMR będzie mógł samodzielnie uznać także inne okoliczności niezależne od rolnika, w których zwrot płatności nie będzie wymagany. Zbadaniu będzie podlegał konkretny przypadek, na który beneficjent nie miał wpływu, i których nie mógł przewidzieć w trakcie podejmowania zobowiązania rolnośrodowiskowego.   

Obecnie projekt trafił do konsultacji społecznych i Ministerstwo czeka na odpowiedzi ws. proponowanych zmian.

Na Program rolnośrodowiskowy z PROW 2007-2013 przeznaczono łącznie 2 mld 314 mln zł. Najbliższy spodziewany termin naboru i zarazem ostatni w ramach PROW 2007-2013 to 15 marca 2012 roku.

Poniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia