Termin na składanie wniosków upłynął 25 lipca w przypadku sporządzania planu działalności rolno - środowiskowej jak też złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń oraz 31 lipca 2023 roku w przypadku sporządzania planów działalności ekologicznej.

Część terminów zostanie wydłużona

W odpowiedzi na wystąpienie Zarząd KRIR w sprawie przedłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych ministerstwo rolnictwa poinformowało, że planuje wydłużenie części terminów.

Mając na uwadze, że 2023 rok jest pierwszym rokiem wdrażania ekoschematu „Dobrostan zwierząt w ramach PS WPR 2023-2027” oraz to, że rozporządzenie dobrostanowe weszło w życie po terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej w 2023 roku, planuje się wydłużenie w tym roku terminu złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, do dnia 30 września 2023 roku. Proponowane zmiany w tym zakresie zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji rozporządzenia dobrostanowego – podało ministerstwo.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

W przypadku Interwencji – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 planuje się wprowadzenie na 2023 rok rozwiązania polegającego na:

  • możliwości sporządzania planów działalności ekologicznej do dnia 30 września 2023 roku;
  • możliwości składania do ARiMR kopii wybranych stron planu działalności ekologicznej do dnia 15 października 2023 roku.

Plan działalności rolnośrodowiskowej bez wydłużenia dat

Jak podkreśla ministerstwo w tym roku po raz pierwszy kampania przebiega według nowych zasad wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Należy podkreślić, że przyrodnicze interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w znacznej mierze stanowią kontynuację działań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020, a większość rozwiązań dotyczących ich wdrażania w ramach PS WPR 2023-2023 zostało utrzymanych. Pragnę poinformować, że doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy na bieżąco byli informowani o zasadach wdrażania nowych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz brali udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad wdrażania poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym przyrodniczych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych – informuje ministerstwo. - Zasady te dotyczą również ustalonych terminów, jakie zostały określone na sporządzenie planów działalności rolnośrodowiskowej.

Termin sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej w ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został określony w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym. Zgodnie z treścią rozporządzenia rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest zobowiązany do posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzonego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Należy podkreślić, że plan działalności rolnośrodowiskowej jest kluczowym dokumentem określającym wymogi danego zobowiązania.

W 2023 r. termin składania wniosków m.in. o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych został wydłużony z 15 maja do 30 czerwca. Wniosek o przyznanie płatności mógł być także złożony do dnia 25 lipca br., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty.

W związku z tym jak informuje ministerstwo, termin sporządzenia planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej również został już odpowiednio przedłużony i upłynął z dniem 25 lipca br.

Ustanawiając powyższy termin wzięto pod uwagę potrzebę skutecznej i sprawnej weryfikacji przez ARiMR złożonych przez beneficjentów wniosków, ich kontroli administracyjnej, a także kontroli na miejscu, w celu umożliwienia jak najwcześniejszego dokonania wypłat płatności, czyli po 1 grudnia danej kampanii naboru wniosków. Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że w przypadku interwencji rolno- środowiskowo-klimatycznych w planie działalności rolno-środowiskowej ekspert przyrodniczy lub doradca rolnośrodowiskowy doprecyzowuje szczegółowo wymogi poszczególnych interwencji i wariantów, co zapewnia prawidłową realizację zobowiązań, tak aby jak najlepiej realizowały swoje cele środowiskowej, wydłużenie terminu sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej jest nieuzasadnione i byłoby niekorzystne dla rolników - poinformowano.