„Proponowane zmiany w wytycznych dla komisji powołanych przez wojewodów, dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę, były omawiane na spotkaniu podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych” – czytamy w komunikacie na stronie MRiRW.

Jak się dowiadujemy, zaproponowane zmiany mają dotyczyć:
-wprowadzenia proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych przy szkodach na poziomie co najmniej 70 proc.,
- całkowitej rezygnacji z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym,
- uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z 3 lat (lub średniej z 3 lat wybranych z 5 bez wielkości najwyższej i najniższej),
-uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

W trakcie spotkania omawiano także zasady sporządzania protokołów z szacowania strat.