Promocja zatrudnienia poza rolnictwem ma być jednym z elementów walki z bezrobociem na terenach wiejskich. O pomoc mogą się ubiegać jedynie osoby fizyczne: rolnicy, domownicy albo małżonkowie rolników. Nie ma wymogów co do wielkości obszaru, na którym rolnik gospodaruje.
Jedna osoba może realizować dowolną ilość projektów, ale łączny limit wysokości wsparcia to 100 tys. zł i może wynosić maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Czyli kosztów kwalifikowanych musi być przynajmniej 200 tys. zł.

Projekty, które kwalifikują się do uzyskania dotacji to:
• usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usługi dla ludności;
• drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo;
• roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne – np. firma remontowa/ usługi malarskie;
• usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usługi transportowe – np. przewóz towarów i osób;
• usługi komunalne;
• sprzedaż hurtowo-detaliczna – wnioskodawca może np. zostać właścicielem sklepu na wsi;
• przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowanie lub przechowywania towarów;
• wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;
• rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne – np. może być refundowane założenie Internetu w domu o ile służy rozwojowi działalności zawodowej.

Projekty, aby były pozytywnie rozpatrzone muszą być uzasadnione ekonomicznie, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. W roku docelowym czyli 5 roku po zakończeniu uzyskać dodatni dochód netto. Wszystkie lata działalności biorą udział w obliczaniu wskaźnika opłacalności ekonomicznej danej inwestycji, który również jest dosyć istotny.

Przedsięwzięcia powinny być realizowane na terenie wiejskim, wpływać na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarzać możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie i uzyskać akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Wnioski do wypełnienia można pobrać ze strony ARiMR

Źródło: farmer.pl