W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków Komisja Europejska wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 180 mln euro.

Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 169 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo – podała Komisja Europejska w komunikacie prasowym. Państwa członkowskie są bowiem odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie - dodano.

Na mocy najnowszej decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 14 państw członkowskich: Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Węgier, Polski, Słowenii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Od Polski zażądano kwoty 39,2 milionów euro (skutek finansowy jest niższy ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone: 30,4 milionów euro)  ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, administracyjnych kontroli krzyżowych, płatności, stosowania sankcji i wstecznego odzyskiwania nienależnych płatności oraz opóźnienia w kontrolach na miejscu.

Jak podano w załączniku do decyzji 42, korekta w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro) w odniesieniu do Polski dotyczy następujących pozycji:

- składowanie interwencyjne - korekta proponowana ze względu na nieprawidłowe księgowanie pozycji „koszt wydania z magazynu” w rachunkach składowania kukurydzy i masła w magazynach państwowych:  0,047 / 0,047 (Kwota korekty / Wielkość skutku finansowego korekty - skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską; kwoty w mln euro)

- składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na nieprawidłowe księgowanie wartości produktów w rachunkach składowania zbóż i cukru w magazynach państwowych: 0,011 / 0,011

- pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, administracyjnych kontroli krzyżowych, płatności, stosowania sankcji i wstecznego odzyskiwania nienależnych płatności, a także opóźnienia w kontrolach na miejscu:  39,177 / 30,416.