Rolnicy zrzeszeni w Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych ponownie zaapelowali do ministra rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego do 126 l ON/ha.

To odpowiedź Związku na prośbę resortu rolnictwa o przedstawienie opinii co do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego i z 30 do 40 litrów na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

- Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha - podkreśla w piśmie Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ.

- Związek docenia nową propozycję resortu rolnictwa. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia tj. 126 l ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce - dodaje.

PZPRZ od lat postuluje o przyjęcie takiej właśnie stawki - 126 l ON/ha, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości rzeczywistej i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy. W jego ocenie, proponowana aktualnie przez resort rolnictwa stawka 110 l ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym. Już w 2007 r. Związek przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe, sporządzone przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha, która to analiza już wówczas – czyli 14 lat temu - wykazała, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu, a także od aktualnej propozycji zawartej w proponowanej ustawie i wynosi wspomniane 126 l ON/ha.

- Jak wiadomo, przez ostatnie 14 lat nastąpił skokowy wzrost kosztów rolniczej produkcji. Dlatego właśnie apelujemy o ustanowienie realnego limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego, na poziomie wyliczonym przez niezależnych ekspertów – tj. w wysokości 126 l ON/ha. Warto podkreślić, że zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze mogłoby chociaż częściowo zniwelować straty jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim okresie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF-u i niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów - podkreśla Prezes PZPRZ.

PZPRZ zwrócił się też przy okazji o uproszczenie w procedurze wyliczeń wielkości zwrotu podatku akcyzowego dla gospodarstw posiadających działki rolne na terenie kilku gmin:

1) Jeśli producent rolny posiada grunty w kilku gminach to wniosek o zwrot składa w jednej gminie, w której ma gospodarstwo rolne, a powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych przekłada z wniosku do ARiMR o płatności obszarowe.

Zdaniem Związku, taki zapis pozwoli na:

1. Obniżenie kosztów obsługi prowadzonej przez gminy, gdyż zmniejszy się ilość wniosków w poszczególnych gminach.
2. Zmniejszy się również koszty po stronie rolnika, a także cenny czas, który musi poświęcić dwa razy w roku składając wnioski w kilku gminach.

Czy tym razem apel rolników zostanie wzięty pod uwagę?