I ministerstwo nie zamierza nic w tej sprawie zmieniać.

- Ojciec przepisał mi gospodarstwo z końcem stycznia, i wszystkie faktury za paliwo są na niego – mówi czytelnik. - W gminie dowiedziałem się, że nie przysługuje mi zwrot za akcyzę do paliwa, bo faktury są wystawione na ojca, a nie dla mnie. Czy naprawdę nie przysługuje mi zwrot akcyzy? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

O sprawie takiej pisaliśmy już dwa lata temu.

Może coś się zmieniło? Czy ministerstwo myśli o zmianie tych przepisów, czy też uważa je za właściwie regulujące problem? – zapytaliśmy w MRiRW.

Z odpowiedzi wynika, że nic się nie zmieniło w uregulowaniu tego problemu i nic się nie ma zmienić:

„W związku z pytaniami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stosownie do art. 6 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

W przypadku, gdy producent rolny przekaże gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na przekazane użytki rolne.

Tylko faktury stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego do produkcji rolnej prowadzonej w posiadanym gospodarstwie rolnym, stanowią podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę, iż syn od końca stycznia 2015 r. jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, w 2015 r. syn może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wraz z załączonymi fakturami albo ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego wystawionymi na siebie.”