Wsparciem z ARiMR w ramach programu zostały objęte 3 rodzaje inwestycji w gospodarstwie rolnym: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

- Program pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie” (Działanie 4.1.3.) ruszył 25 września 2019 r. (zakończenie naboru - 22 listopada 2019 r.), a teraz faktycznie wznowiono go ogłaszając kolejny nabór. Program realizuje ARiMR – podkreśla mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water.

O pomoc, która realizowana jest ze środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Agencja  zaznacza jednak, że ubiegając się o dotację na nawadnianie należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.

Natomiast w przypadku ulepszenia istniejących instalacji już istniejących dodatkowo wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Należy więc spełnić szereg wymogów, które mogą przerosnąć każdego rolnika.

Trudne wsparcie na starcie

Jak zauważa mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water, należy zgodzić się z opiniami rolników – wymagania niniejszego programu są bardzo skomplikowane dla  rolnika, który miałby samodzielnie takie dofinansowanie uzyskać i dodaje:

- Wynika to z faktu, że do wniosku należy załączyć szereg dokumentów i analiz, takich jak:

  • Plan Realizacji Operacji;
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe i Plan finansowy operacji;
  • Kosztorys inwestorski.

W ramach ww. zestawień należy załączać wszelkie dokumenty dotyczące spraw własnościowych, a także działalności prowadzonej do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie (np. wykazanie przychodów z działalności rolniczej) - wylicza ekspert z Komes Water.

Skomplikowane wymagania

Jak dodaje ekspert z firmy Komes Water pojawia się jeszcze dodatkowy wymóg, bez spełnienia którego żaden rolnik nie może otrzymać dofinansowania na nawadnianie. A blokuje on wiele inicjatyw rolników, którzy dzwonią do firmy Komes Water, a  związanych z poprawieniem retencji gruntów rolnych.

- Zgodnie z regulaminem do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne pozwolenia wodnoprawne. Agencja zapewne chciałaby w ten sposób przefiltrować wnioski, ograniczyć ryzyko przydzielania dofinansowania na projekty nieprzygotowane, które później nie zostaną rozliczone, a ich skutkiem będzie brak wydatkowania środków ARiMR oraz problemy finansowe wnioskującego o dofinansowanie rolnika - dodaje mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water i podkreśla: Ponadto istotną motywacją ARiMR mógł być fakt, że nie jest to program stricte na małą retencję jak zwykło się go potocznie nazywać, lecz konkretny celowy program w zakresie poprawy warunków nawadniania upraw rolnych. To istotna informacja, ponieważ wielu rolników kontaktuje się z nami chcąc owszem poprawić warunki hydrologiczne na swojej nieruchomości (np. przez budowę zbiornika), jednak nie wiążą tego ściśle z procesem nawadniania upraw.

Problem z wykonaniem operatu wodnoprawnego na czas

Jak zauważa ekspert z Komes Water, wielokrotnie sytuacja przedstawia się w taki sposób, że rolnicy dopiero po otrzymaniu informacji, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zaczynają planować restrukturyzację swoich systemów nawadniania.

-  Zwyczajnie bez takiego dofinansowania nie byłoby ich na to stać, więc nie planowali, nie zlecali wykonania projektów czy operatów wodnoprawnych, etc. Tymczasem moment, w którym ogłoszono nabór jest już zbyt późnym etapem, aby zdążyć wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed zamknięciem tego naboru. Tu leży podstawowy problem logistyczny programu - podkreśla mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water  i dodaje: Zlecenie wykonania operatu profesjonalnej firmie na pewno skraca okres realizacji i procedur administracyjnych, nie mniej trwa on mimo wszystko min. kilka tygodni, a często miesięcy, nie wliczając ewentualnego czasu potrzebnego na przemyślenie i inżynierskie zaplanowanie całej inwestycji (dobór technologii nawadniania, obliczenia hydrauliczne, analiza zasięgu zmodernizowanego nawadniania i bilans ekonomiczny).

Liczy się szybkie i profesjonalne wsparcie

Jak zauważa ekspert z Komes Water istotne jest, aby wspierać rolników na etapie przygotowania, choćby pod kątem analizy, czy jakiekolwiek pozwolenie wodnoprawne będzie niezbędne.

- Ustawa Prawo Wodne jest ustawą dość skomplikowaną, nakładającą szereg obowiązków i ograniczeń na korzystających z wód, nie mniej dopuszcza wiele rodzajów korzystania, które ma ograniczone obostrzenia, a wówczas przeprowadzenie procedur administracyjnych może być znacznie krótsze. Komes Water, jako firma oferujące usługi zarówno projektowe (branża melioracyjna, hydrotechniczna) jak i doradcze, może wspomóc rolników w planowanych działaniach, co w kilku przypadkach już czynimy. Odpowiednie przygotowanie kompletnego zestawu dokumentów, a co ważniejsze rzetelne przygotowanie się pod kątem merytorycznym (co, za ile, w jaki sposób wykonać oraz jaki może dać to efekt) znacząco zwiększa szanse nie tylko na otrzymanie dofinansowania, ale też na osiągnięcie celów projektu - dodaje  mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water.

Wygrać wyścig z czasem

Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

- Niezależnie od tego, czy ARiMR w przyszłości zmieni w jakiś sposób opis wymogów w zakresie składanych dokumentów, czy też wymogi pozostaną na tym samym poziomie, warto przystąpić do planowania i realizacji podstawowych niezbędnych dokumentów już teraz. Odpowiednie przygotowanie się do złożenia wniosku - wykonanie dokumentacji technicznej, skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, etc. - daje istotne szanse na późniejsze uzyskanie dofinansowania - podkreśla dodaje mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water i dodaje: Istnieje realna szansa, że uda się wykonać operat i uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed ostateczną weryfikacją wniosku przez ARiMR i uzupełnienie go w odpowiednim zakresie (a więc złożenie dobrze przygotowanego wniosku o dofinansowanie po wszczęciu procedur wodnoprawnych, ale przed ich zakończeniem), ale przede wszystkim daje to szansę odpowiedniego przygotowania się do kolejnych naborów, które z wszelkich znanych nam przekazów są bardzo prawdopodobne - podsumowuje mgr inż. Maciej Humiczewski z Komes Water.