Ten temat poruszaliśmy wielokrotnie.

Więcej: Dwuzawodowcy nie połączą okresów ubezpieczenia w ZUS i KRUS

W grudniu problem wrócił w związku z kolejną interpelacją poselską. Poseł Zbigniew Ajchler podnosi w niej, że obecne przepisy są krzywdzące dla osób urodzonych przed dniem 01.01.1949 r, i pytał, czy ministerstwo zamierza podjąć prace zmierzające do ujednolicenia wypłat świadczeń.

I tym razem odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest jednoznaczna: nie planuje ono „podjęcia prac zmierzających do zmiany warunków pobierania świadczeń emerytalnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zbiegu ze świadczeniami emerytalno-rentowymi przyznawanymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmiany zasad ustalania wysokości tych świadczeń.”

Marcin Zieleniecki, wiceminister MRPiPS, wyjaśnił, że „Kwestie zbiegu prawa do emerytury powszechnej oraz emerytury rolniczej regulują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.). Z przepisu art. 33 ust. 2 tej ustawy jednoznacznie wnika, że od dnia 1 stycznia 1991 r., tj. od dnia jej wejścia w życie, w razie zbiegu prawa do obu emerytur uprawnionemu wypłaca się tylko jedno wybrane przez niego świadczenie. Jednocześnie obowiązujący stan prawny reguluje sytuację osób, które zmieniały rodzaj działalności zarobkowej, a w związku z tym były objęte różnymi systemami ubezpieczenia.”

Ta regulacja inaczej wygląda dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., co wynika z reformy systemowej ubezpieczenia emerytalnego przeprowadzonej w 1999 r., a „możliwości zaliczania okresów innego ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do emerytury ubezpieczonym, którzy w okresie aktywności zawodowej zmieniali system ubezpieczenia z powszechnego na rolniczy lub odwrotnie, dotyczą tylko osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Osoby urodzone po tej dacie objęte zostały bowiem reformą powszechnego systemu emerytalnego. W przypadku osób ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wprowadzono zasadę całkowitej odrębności ubezpieczeń.”

Jak tłumaczy wiceminister, „System emerytalny rolników nie został zreformowany i prawo do emerytury rolniczej nadal uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale także od posiadania wymaganego 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, przy czym prawo do emerytury rolniczej ustalane jest wyłącznie na podstawie okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Zniesienie możliwości uzupełniania stażu rolniczego okresem ubezpieczenia w powszechnym systemie emerytalnym jest konsekwencją zmiany zasad przyznawania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób urodzonych po 1948 r. oraz wprowadzenia możliwości pobierania przez te osoby emerytury rolniczej w zbiegu z emeryturą z systemu powszechnego.”

Całość odpowiedzi w załączniku.