• Nowelizacja dotycząca podatku akcyzowego ma ułatwić kwalifikacje produktów.
  • To dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie opłat "cukrowej" i "małpkowej".
  • Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r.

8 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja zmienia właściwość w zakresie interpretacji przepisów i przenosi ją z Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Finansów.

Resort finansów dodał, że zgodnie z nowelą w gestii ministerstwa będzie obecnie interpretacja przepisów dotyczących tzw. opłat cukrowej i małpkowej. To dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie obu tych opłat.

Cytowany przez resort wiceminister Jan Sarnowski odnosząc się do opłaty cukrowej (obowiązuje od 1 stycznia br.) wskazał, że w intencji MZ miała ona zachęcić producentów do zmniejszenia w napojach ilości substancji słodzących, a konsumentów - do wyboru zdrowszych produktów.

- Ma ona zatem na celu nie pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu, a zmianę nawyków społeczeństwa. Dane na temat sprzedaży słodzonych napojów wskazują, że spełnia ona swoje zadanie. Teraz właściwe do interpretacji jej postanowień będzie Ministerstwo Finansów - zwrócił uwagę wiceminister.

Ministerstwo wyjaśniło, że nowe przepisy przewidują m.in., że do obu opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio: Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitego i powszechnego dostępu do informacji podatkowej i celnej oraz prowadzący sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, na mocy przyjętej nowelizacji, przejmie również obowiązki związane z udzielaniem informacji dot. opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz opłaty za zezwolenie, o której mowa w art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tłumaczy wiceminister finansów Anna Chałupa.

Nowelizacja dotycząca podatku akcyzowego ułatwi kwalifikacje produktów?

MF podkreśliło, że nowelizacja przepisów dot. podatku akcyzowego była odpowiedzią na liczne wnioski przedsiębiorców, którzy mając wiele pytań o kwalifikację produktów i interpretację ich rozliczania, zwracali się zarówno do resortu zdrowia jak i do Krajowej Informacji Skarbowej. Organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo dodało, że znowelizowane przepisy określają również terminy i sposób procedowania wniosków o interpretacje, które zostały złożone do innych organów. Jak wyjaśniono, w art. 32 znowelizowanej ustawy przewidziano następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych: dwa miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu - w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.; trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu - w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Przypomniano, że przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw. Jak informowała w ubiegłym tygodniu Kancelaria Prezydenta, nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r., ale - jak zaznaczono - część przepisów wchodzi w życie w innych terminach, tj. z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.; dniem następującym po dniu ogłoszenia; po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 1 lipca 2021 r.; 1 stycznia 2022 r.; 1 lipca 2022 r.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!