Czy rolnicy wiedzą, że opłacając KRUS składają się na wypoczynek dzieci? Niekoniecznie wszystkich?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach rolników, w 1991 r. w miejsce jednego utworzono cztery odrębne fundusze: składkowy, emerytalno-rentowy, administracyjny, prewencji i rehabilitacji.

Trzy ostatnie to państwowe fundusze celowe. Państwo gwarantuje wypłatę świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego.

Fundusz składkowy natomiast jest przeznaczony na finansowanie głównie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Ale nie tylko (duża część wydatków to np. samofinansowanie się). Może też m.in. – zgodnie ze statutem, nadanym przez zarządzenie ministra rolnictwa, bo ustawa o ubezpieczeniach nie dopuściła takiej możliwości finansowania z funduszu składkowego - wspierać (o ile starcza mu środków po sfinansowaniu podstawowych zadań) „działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin, w tym promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

I właśnie to – ale nie tylko, bo także gospodarkę finansową FS badała NIK, w informacji pokontrolnej zalecając zmiany: „NIK dwukrotnie – w roku 2004 i 2010 – kontrolowała gospodarkę finansową FSUSR. W toku tych kontroli stwierdzono, że Biuro Zarządu realizowało wydatki wykraczające poza zamknięty katalog określony w art. 77 ust. 1 u.s.r. (…) Po obu kontrolach NIK kierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dostosowanie statutu FSUSR do przepisów u.s.r. Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzasadniał celowość rozszerzenia zakresu wydatków FSUSR, zapowiadając podjęcie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej. Ustawa nie została jednak do chwili obecnej znowelizowana. Nie został również zrealizowany wniosek NIK o przywrócenie obsługi Zarządu Funduszu przez jednostki Centrali KRUS.”

W 2010 roku w piśmie do ministra rolnictwa, NIK podała natomiast: „W ocenie NIK, Statut Funduszu Składkowego rozszerzał przeznaczenie jego środków na działalność wykraczającą poza zamknięty katalog wydatków określony w art. 77 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z tym, już w wystąpieniu ze stycznia 2004 r. NIK wnosiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie statutu Funduszu zgodnego z obowiązującą ustawą i podjęcie działań zmierzających do jego uchwalenia. W grudniu 2008 r. Pan Minister zatwierdził nowy statut Funduszu Składkowego, w którym nadal pozostawiono przepisy pozwalające na wydatki wykraczające poza upoważnienie wynikające z art. 77 ust. 1 ustawy. Największe kwoty takich wydatków Fundusz Składkowy ponosił na dotacje dla organizacji i związków zawodowych działających na rzecz rolników i ich rodzin. Tylko w latach 2006-2009 przeznaczono na ten cel 66.594,4 tys. zł. Przyznawanie dotacji ze środków publicznych na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Większość dotacji Fundusz Składkowy przekazał związkom i samorządom zawodowym naruszając art. 3 ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy. Nie przeprowadzono również otwartego konkursu ofert na udzielanie tych dotacji, o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy”.

I konkluzja izby: „NIK zwraca uwagę, że rosnące koszty zarządzania Funduszem oraz udzielanie bez podstaw prawnych dotacji zmniejszało wysokość świadczeń przekazywanych rolnikom.”

Ale potrzeby zmian nie widzi FS, nie widział poprzedni minister rolnictwa. Nie widzi jej też obecny.

Od trzech tygodni Farmer prosi FS o informację, ile i które organizacje potrzymały wsparcia i w jakiej wysokości (na ilu uczestników) w celu zorganizowania wypoczynku dzieci w sezonie zimowym 2015-2016. Niestety – FS odsyła na swoją stronę internetową, gdzie widnieje tylko lista organizacji.

Lista – dodajmy – niewiele różniąca się od tej zamieszczanej od lat. A sam statut nie zmienia się – i raczej się nie zmieni. Ministerstwo Rolnictwa przynajmniej takiej potrzeby nie zauważa, kwestionując ustalenia NIK:  

„Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli gospodarki finansowej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o której wspomina Pani redaktor, przedstawiła wątpliwości co do zasadności wydatków stanowiących dotacje dla organizacji rolniczych, kierowanych na wypoczynek dzieci wiejskich. Te kwestie są uregulowane w Statucie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Obecnie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników są finansowane oprócz ustawowych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, także działania w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin, realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe. Najpopularniejsze z nich to zapobieganie wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwie rolnym oraz promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna organizowana m.in. w formule letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Są to działania pożądane i oczekiwane przez wspólnotę ubezpieczonych. Stanowią poza tym element systemu ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanego wyłącznie ze składek tej wspólnoty na zasadzie samofinansowania, od początku istnienia tego systemu, wprowadzonego ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 stycznia 1991 r.

Podjęcie prac nad ujednoliceniem rozwiązań określonych w Statucie Funduszu Składkowego i w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, przewidywane jest w trakcie prac nad bardziej  horyzontalną modernizacją systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Po roku 2004 zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, miały głównie charakter dostosowawczy do zmian wprowadzanych w systemie powszechnym.”

Zatem czekamy na zmiany – horyzontalne, ma się rozumieć. I perspektywiczne…